Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

PALET OKULLARI İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi (“YETEV”, “Palet Okulları” veya “Okul/Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, böylelikle, https://paletokullari.com (“İnternet sayfası”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz İnternet sayfası ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmekteyiz.

1- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, İnternet sayfası’nı ziyaret etmeniz; İnternet sayfası içerisinde bulunan etkinlik, kayıt, ön kayıt ve benzeri işlemleriniz için doldurmuş olduğunuz formlar, internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevrimiçi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (“cookies”), mobil uygulamalarımız, şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, İnternet sayfasının teknik altyapısını sağlama safhasında şirketimize destek veren çözüm ortaklarımız, çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız, sosyal medya kanalları, arama motorlarının kullanımı, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler, YETEV kapsamında diğer kayıtlar, aracılığıyla toplanmaktadır.

2- VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi İsim, soy isim, T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik No ve doğum tarihi, Cinsiyeti
İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, İkamet ilçesi
Mesleki Veri Velinin veya veli adayının görevi, çalıştığı Kurum/Şirket, Öğrencinin okuduğu okul, okul türü ve öğrencinin sınıfı bilgileri
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sayfası; ziyaretinize ilişkin bağlantı/çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri, parola bilgileri ile konum bilgisi
Müşteri İşlem Verisi Talep veya şikayetleri içeren mesajlar
Pazarlama Verisi Kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler
Sağlık Verisi Doldurulan form vasıtasıyla toplanan, alerji veya dikkat edilmesi gereken diğer muhtemel durumlara ilişkin bilgiler.

Tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz, 
 • Özel eğitim etkinliklerimize kayıtlarınızın alınması,
 • Belirli yaş aralıklarında çocuk oyun gruplarına kayıtlarınızın alınması,
 • Bursluluk sınavına öğrenci kayıtlarının alınması,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, 
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sunduğumuz hizmetin tarafınıza ulaştırılmasına yönelik olarak İnternet sayfası hizmet ve faaliyetlerinin, ihtiyacınız doğrultusunda özelleştirilmesi,
 • İnternet sayfası’nın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Başvurularınızın kişiye göre özelleştirilmesi ve kampüslere, etkinliklere ve sunulan hizmetlere ilişkin anlık ve detaylı bilgilendirmenin tarafınıza sağlanabilmesi,
 • Kayıt, erken kayıt ve diğer hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Palet Okulları tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, amacıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Palet Okulları’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Palet Okulları’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Palet Okulları tarafından işlenmektedir.

Etkinliklerimize katıldığınız zaman organizasyon alanında işleyebileceğimiz kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni etkinlik günü tarafınızla ayrıca paylaşılacaktır. 

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

a) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

b) İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız şirketlere,

c) Etkinliklerin sağlıklı bir şekilde organize edilebilmesi adına; organizasyon şirketlerine,

d) Anket hizmeti sunulması amacıyla hizmet alınan ve sunucuları yurt dışında bulunan şirketlere,

e) Tarafımıza iletişimi kolaylaştırmak adına anlık iletişim hizmeti alınan sunucuları yurt dışında bulunan şirketlere,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Palet Okulları sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

5- İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) İktisadi İşletmesi

Mersis no: 0948074131000001

KEP Adresi: [email protected]

İletişim Linki: [email protected]

Adres: Merkez Mahallesi, Cebeci Sokak, No:1, 34782 Çekmeköy / İstanbul