Çift Dilli Eğitim

Çift Dilli Eğitim

Hepimizin bildiği gibi İngilizce dünyanın her yerinde geçerli bir dünya lisanı haline gelmiştir. Küçük yaşlarda alınan Yabancı Dil Eğitimi hem kalıcı hem de kolay öğrenilmesi bakımından daha etkilidir. Çift dilli olabilmek için ikinci lisanın mümkün olduğunca erken yaşlarda öğrenilmesi çok önemlidir. Dr. Montessori, yetişkinlerin ikinci bir dili öğrenmekte güçlük çekmelerinin sebebinin dil öğrenmek için uygun hassas dönemde olmamaları olduğunu düşünmektedir. Yetişkinler için zor olan şeyler, akıcılığı hızlı bir şekilde elde edip neredeyse ana dil seviyesinde telaffuz ve tonlama geliştirebilen küçük yaştaki çocuklar için gayet kolay olabilmektedir.

Palet Okulları İngilizceyi sadece öğretilecek bir ders olarak değil, öğrencilerin doğal bir şekilde edinecekleri bir iletişim aracı olarak görmekte ve Palet Okulları olarak tüm eğitim modelimizi bu yönde şekillendirmektedir. Öğrencilerimizin İngilizceyi doğal bir iletişim aracı olarak günlük yaşamlarında daha çok kullanmalarını sağlamak amacıyla bilingual öğretmenlerle çalışmaktayız. Branş derslerimiz vasıtasıyla da öğrencilerimizin akademik İngilizceyi öğrenmelerini de desteklemekteyiz.

Bir İletişim Aracı Olarak İngilizce

Çift Dilli Eğitim

İngilizce eğitimi Montessori sınıflarında yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. İngilizce öğretmeni, Montessori Materyalleri’ni kullanarak öğrencilerle küçük gruplar halinde veya bireysel olarak çalışmaktadır. Öğrenciler ana dilde öğrendikleri matematik, geometri, coğrafya ve fen gibi dersleri Montessori yöntemiyle İngilizce olarak da çalışmaktadır. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinin yanı sıra, el sanatları faaliyetleri, hikaye anlatımı ve şarkılarla İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmaktadır.

Branş Dersleri ve Akademik İngilizce

Çift Dilli Eğitim

Branş derslerinde müfredata uygun olarak ders konuları öğretilmektedir. Böylece öğrenciler 4. sınıfa geldiklerinde girecekleri sınavlara da hazırlanmış olmaktadır. Branş dersleri öğretmen merkezli olmaktan ziyade öğrenci merkezli olarak ve mümkün olduğunca interaktif bir şekilde işlenmektedir.

Küreselleşen dünyada Yabancı Dil öğrenmeye olan ilgi daha fazla olmuştur. Yabancı dil farklı kültürler tanımak, iletişim kurmak ve dış dünyayı anlamak için kullanılan bir araçtır. Bu düşünceyle yola çıkarak öğrencilerimize Yabancı dil öğrenirken dilin dış dünyayı anlamak için bir araç olduğunu hissettirmekteyiz. Palet Okulları olarak Yabancı Dil öğreniminde ilk hedefimiz Yabancı Dil içeriğimizi kendi kültürümüzün değerler sistemini kuşatarak öğrencilerimizin Yabancı dile karşı olan bakış açılarını genişletmektir.

Palet Okulları Yabancı Dil zümresi olarak derslerimizde dört dil becerilerini kullanarak öğrencilerimizin alıcı becerilerini (dinleme ve okuma) ve ifade etme becerilerini (konuşma ve yazma) geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Yaptığımız Disiplinler arası çalışmalarımızla öğrencilerimizin araştırma, analiz, değerlendirme, not tutma, planlama, raporlama ve sunma gibi becerilerini geliştirerek diğer derslerde de faydalanabilecekleri çalışma alanları sağlamayı hedeflemekteyiz. Dil öğreniminin bireysel ilerleyen bir süreç olduğu bilinciyle öğrencilerimizin gelişimlerini bireysel olarak düzenlemek ve takip etmek ve sınıflarımızı buna göre düzenlemekteyiz. Haftalık çalışma planlarımız ile öğrencilerimizi kendi gelişim süreçlerine dahil ederek bağımsız öğrenen olma yolunda kendilerine güvenlerini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Teknoloji ve Web2 araçlarını ders içeriklerimize dahil ederek derslerimizi daha etkili ve kalıcı hale getirmekteyiz. Konularımızla alakalı vermiş olduğumuz proje ödevlerimiz ve ders içi ve dışı yapmış olduğumuz etkinlikler ile öğrencilerimizin öğrendikleri konuları pekiştirme ve günlük hayatta kullanarak pratik yapma imkanı sağlamaktayız. Öğrencilerimize genelde ve özelde dil öğrenme stratejilerinin verilmesiyle öğrencilere anlamlı öğrenme deneyimleri sunmayı hedeflemekteyiz.

Sosyal Etkinlikler

Göster & Anlat (Show & Tell): Öğrencilerimizin ders içinde öğrendikleri kelimeleri ve cümle kalıplarını kullanarak topluluk önünde kendilerini ifade etme becerilerini kazandırmak adına yaptığımız etkinliğimizde, öğrencilerimizden çok sevdikleri veya onlar için değerli olan bir nesneyi arkadaşlarına göstererek sunumlarını yapmalarını istemekteyiz. Sunumlarını yaparken tanıtacakları nesnenin özelliklerinden ve onlar için neden değerli olduğu gibi sorulara cevap vermeleri istenmektedir. Sunumlarının sonunda arkadaşlarının sorularını yanıtlamalarını istediğimiz öğrencileirmizin dili araç olarak kullanarak bilgilerin daha kalıcı hale gelmesi hedeflenmektedir.

İkiz Günü (Twins Day): İkizler birbirlerini en iyi tanıyan ve anlayanlardır düşüncesiyle yola çıkarak planladığımız etkinliğimizde öğrencilerimizin sosyalleşmelerini ve arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Bu etkinlik kapsamında öğrencilerimizden bir partner seçmelerini ve partnerleri ile alakalı bilgiler toplamalarını istemekteyiz. Partnerleri ile alakalı sorulara cevap vermeleri istenen öğrencilerimizden en çok doğru cevabı veren öğrencilerimizi gerçek ikiz olarak düşünebiliriz.

Bilgi Yarışmaları (Quiz Shows): Yabancı dil en iyi eğlenerek öğrenilir felsefesiyle ders içinde öğrendiğimiz bilgileri, kelimeleri ve konuları içeren bilgi yarışmalarını belirli periodlarla yapmaktayız. Öğrendiğimiz konuları bilgi yarışmaları düzenleyerek daha kalıcı hale getirmeyi ve bu süreçte hem öğrenip hem eğlenmeyi hedeflemekteyiz.

Topluluk Konuşması (Public Speech): Toplum önünde konuşmak herkes için kolay birşey değildir. Öğrencilerimizin bu konudaki önyargılarını yıkmak ve öz güvenlerini geliştirmeyi hedeflediğimiz etkinliğimizde öğrencilerimiz ünitelerimizle bağlantılı istedikleri bir konu hakkında araştırma yaparak yaptıkları bu araştırmaları teknolojik araçları da kullanarak arkadaşlarına sunmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimizin hem toplum önünde kendilerini rahat ifade edebilme becerileri hem de araştırma, planlama, sunum oluşturma ve sunma teknikleri gibi bazı teknik bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Teneffüs Etkinlikleri (Break- Times): Dil öğrenmenin sınıf ortamı dışında da devam etmesi gerektiği görüşüyle yola çıkarak planladığımız etkinliğimizde öğrencilerimize dil öğreniminin sadece ders ortamında olmaması gerektiği, bu sürecin hayatımızın her noktasında olması gerektiği düşüncesini aşılamayı hedeflemekteyiz. ders içinde öğrendiğimiz konularımızla alakalı teneffüste oynayabileceğimiz oyunlar ve etkinlikler planlamaktayız. Öğrencilerimiz bu etkinlik ile hem öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmektedir hem de dil öğrenmenin uzun vadeli bir süreç olduğu düşüncesini benimsemektedir.