Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Palet Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü okul öncesinden ortaokul son sınıfa kadar gelişimsel ve önleyici-koruyucu rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaktadır. Bu çalışmalarla bireyin kendini ve çevresini tanıyarak uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedeflemektedir.

Gelişimsel rehberlik diğer yaklaşımlara göre daha kapsamlı bir rehberlik yaklaşımıdır. Gelişimsel rehberlik anlayışı, bireyi bir bütün olarak ele alarak normal gelişim sürecinde bireyin zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olan bütün yönleri ile kapasitesine en uygun bir gelişim düzeyi gösterebilmesi üzerine odaklanmaktadır. 

Önleyici rehberlik hizmetlerinin temel amacı, grup üyelerinin duygusal rahatsızlık veya sıkıntılarının tekrarını azaltmak ve duygusal dayanıklılığı artırmaktır. Temel yaşam becerilerinin öğretilmesi de önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında ele alınabilmektedir. Önleme çalışmaları kişisel iyilik halini artıracak bireylerin yaşadıkları, öğrendikleri ve çalıştıkları çevreleri iyileştirecek değişimleri içine almaktadır. 

Palet Okulları’nda Rehberlik Bölümü için öğrenci tanıma öncelikli hedeftir. Okul Psikolojik Danışmanı öğrenciyi tanırken öğrencilerin yaş gelişim özelliklerine hakim olmakta, gelişim özelliklerine göre öğrenciyi gözlemlemektedir. Yaş gelişimsel özelliklerine göre öğrenciyi değerlendirir ve varsa eğer desteklenmesi gereken başlıklarını ortaya çıkarmaktadır.

Okul Psikolojik Danışmanı her öğrenciyi birbiri ile kıyas yapmadan birey olarak ele almaktadır. Her öğrencinin kendine has güçlü ve gelişmesi gereken yanlarını belirlemek ilk hedeftir. Okul Psikolojik Danışmanı öğrencinin güçlü yanlarını keşif için zaman ayırır, çalışmaları olumsuz odaklı değildir.

İlkelerimiz 

1. Rehberlik Hizmetlerimiz Tüm Öğrencilere Yöneliktir.

Bazı öğrencilerin destek ihtiyaçlarının daha yoğun olması ve belirli ihtiyaçları ya da ortamları gereği özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere yardım etmekle birlikte rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir.

2. Rehberliğin Organize Edilmiş ve Plânlanmış Bir Müfredatı Vardır.

Gelişimsel rehberlik müfredatı öğrencilerin bireysel potansiyellerine, değerlendirmeye, motivasyonlarına ve başarılarına özel dikkat göstererek onların bilişsel, duyuşsal, fiziksel büyümelerine yardım etmesini esas almaktadır.

3. Rehberlik Programı Ardışık ve Esnektir.

Rehberlik üniteleri farklı yaşlardaki öğrencilerin düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek biçimde sıralanmaktadırlar. Müfredat katı ve sabit bir yapıda değildir. İhtiyaçlar ve imkanlara göre değişik düzenlemeler yapılmaktadır.

4. Rehberlik Toplam Eğitimsel Süreçlerin Bütünleyici Bir Parçasıdır.

Rehberlik programı ve öğretim programları birbiri ile bağıntılı ve etkileşim halindedir. Danışmanlar derslerde öğretilmiş olan bir konu üzerine dikkat çekebilmekte ve onu uygulayabilmektedir. Dolayısıyla danışmanlar tüm eğitim öğretim içeriğine genel itibari ile hakim olmak durumundadır.

5. Rehberlik Bütün Okul Personelinin Katılımını İçerir.

Rehberlik programının geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden birinci derecede okul danışman öğretmenleri sorumludur fakat okuldaki tüm personelin katılımı ve iş birliği sağlanamaz ise beklenen verim alınamayacaktır.

6. Rehberlik Öğrencilerin Daha Etkili ve Yeterli Öğrenmelerine Yardım Eder.

Gelişimsel rehberlik öğrencilerin kişisel gelişimleri ve bireysel potansiyelleri üzerinde odaklanmaktadır. Bununla birlikte bu durum öğrencilerin akademik başarılarının dikkate alınmadığı anlamına gelmemektedir.

7. Rehberlik Uzman Danışmanlık Hizmetleri Veren Okul Danışmanlarını da Kapsar.

Okul danışmanlarının bireysel eğitim ve grup danışmanlığı becerileri vardır. Danışmanlık hizmetleri asla tedavi olarak düşünülmemelidir. Rehberlik programı psikoterapi olarak düzenlenmemiştir.

Palet Okulları Rehberlik Çalışmaları

  • Bireysel veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri,
  • Sınıf rehberlik çalışmaları,
  • Mesleki rehberlik çalışmaları,
  • Akran destek programları,
  • Grup çalışmaları,
  • Veli - öğrenci - öğretmen seminerleri,
  • Oryantasyon çalışmaları,
  • Öğrenci tanıma çalışmaları (test, envanter uygulamaları ve gözlemler)